خط مشی کیفیت ، زیست محیطی و بهداشت شغلی

شرکت هومپا سازه پارس در سال1392 تاسیس گردید. مدیریت ارشد سازمان بر این باور است که مشتری محوری و جلب رضایت کلیه ذینفعان و بهبود عملکرد و رعایت ایمنی و بهداشت شغلی و کاهش آلودگی های زیست محیطی و بهبود کیفیت محصول باید به عنوان اصلی ترین فلسفه جاری برای توسعه و بهبود مداوم در شرکت باشد.

بر اساس همین باور اقدام به استقرار سیستم مدیریت IMS مطابق استاندارد کیفیت IATF 16949:2016   ISO 9001 : 2015 و استاندارد زیست محیطی ISO 14001:2015  و ایمنی و بهداشت شغلی  ISO 45001:2018 نموده و حفظ استقرار آن ابزاری لازم برای نیل به این باور است. در این راستا سیاست های خود را بر اساس اصول زیر استوار می سازد :

1- تعهد به بهبود مستمر در امورکیفیت، مسائل زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای پرسنل.

2- افزایش میزان رضایت کلیه ذینفعان از جمله مشتریان سازمان.

3- افزایش میزان تولید و سهم بیشتر بازار .

4- ارتقاء سطح اطلاعات عمومی و تخصصی پرسنل.

5- کاهش میزان ضایعات.

6- کاهش ریسک های ایمنی فعالیت های پرسنل در جهت حذف آن.

7- کاهش و تحت کنترل درآوردن جنبه های زیست محیطی.

8- تبعیت از الزامات قانونی و الزامات دیگر.

9- تعهد به پیشگیری از جراحت و بیماری و نیز بهبود مداوم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و عملکرد ایمنی.

از آنجائیکه سیاست های فوق تنها با مسئولیت پذیری، تشریک مساعی و همچنین آگاهی و رشد علمی همه کارکنان شرکت تحقق می یابد، اینجانب از کلیه همکاران محترم انتظار دارم تا با بهره گیری از آموزش های لازم و پیگیری مستمر در اجرای روش ها و برنامه ها، شرکت و مدیر تضمین کیفیت را در این امر یاری نمایید. لذا به منظور تعیین اثر بخشی نظام مدیریت کیفیت، آن را در فواصل زمانی تعیین شده بازنگری و نظارت خواهم نمود و همچنین در جلسات بازنگری مدیریت نسبت به اجرای موثر مفاد آن مورد ارزیابی قرار می گیرد.   

همچنین سازمان خود را متعهد به مسئولیت سازمانی از طریق رعایت اصول رفتاری کارکنان و حمایت از مشی افشاگری جهت جلوگیری از بروز تخلفات کیفی و قانونی می داند.

مدیر عامل

حسین قدس