استاندارد ISO هومپا

دریافت استانداردهای کیفیت

با اجرای برنامه ممیزی سیستم های مدیریتی یكپارچه (IMS) سازمان از طرف شركت TÜV NORD، شركت هومپا سازه پارس موفق به ثبت و صدور استانداردهای ذیل مبتنی بر آخرین ویرایش ارائه شده از سازمان استاندارد جهانی (ISO) گردید :

  • سیستم مدیریت كیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015
  • سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2015
  • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد ISO 45001:2018

مرحله اول ممیزی اواخر آذر ماه 1397 با بررسی مستندات و زیرساخت های موجود شركت با موفقیت انجام شد و مرحله دوم ممیزی در روزهای 13 و 14 و 15 بهمن ماه 1397 با حضور ممیزان شركت TUV NORD آلمان و کارشناسان NACI در محل  شرکت هومپا سازه پارس برگزار گردید.

در جلسه اختتامیه ممیزی كه با حضور مدیر عامل محترم  آقای مهندس قدس مدیر محترم کارخانه، آقای مهندس پیروزمند و مدیران فرآیندهای مختلف سازمانی برگزار گردید، تیم ممیزی با تائید رویه های كاری و استاندارد سازی در سازمان ثبت و صدور گواهینامه ها را تائید كردند. از جمله نقاط قوت ارائه شده از سوی تیم ممیزی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

  • اتکا بر نیروی جوان و با انگیزه در سازمان
  • توجه ویژه به رویكرد بهبود مستمر در سازمان